VÅR TEOLOGI

Vad vi tror

Teologi betyder “orden om Gud”. Det handlar vad vi tror om Gud, utifrån Bibeln. Vad tror vi? Först av allt är vi kristna. Vi bekänner oss till klassisk kristen tro, som den uttrycks i de apostoliska och nicaenska trosbekännelserna som formades av de första kristna.

En och samma tro

Även om vi är en utpräglat evangelisk kyrka erkänner vi och samarbetar i olika sammanhang även med till exempel katolska och ortodoxa kyrkor. Vi har en och samma tro. Vi erkänner alla kyrkor som bekänner sig till den apostoliska tron, och känner stor samhörighet med andra kristna.

Vad är det då som kristna egentligen tror? Läs mer under Vi tror.

Två samfund

Vår församling tillhör de kristna samfunden Evangeliska frikyrkan och Equmeniakyrkan.

Fyra teologiska kännetecken

Vår teologiska profil kan beskrivas med fyra ord:

1. Evangelikal

Vi bekänner tron på Gud, treenig i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vi tror att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa, och den fulla uppenbarelsen av Gud. Vi tror att människan är skapad till Guds avbild, men har vänt sig bort från Gud och därför behöver kallas till omvändelse och tro. Tron uttrycks i ett liv i efterföljelse av Jesus, i kärlek och rättfärdighet. Bibeln är Guds ord och auktoritet för vår tro och vårt liv.

2. Missionsinriktad

Gud är kärlek och vill att alla människor ska lära känna honom och få gemenskap med honom genom tron på Jesus Kristus. Den kristna kyrkan ska visa och förkunna detta goda budskap i närmiljön och bland alla folk. Vi tror på en dynamisk helhetssyn på dess uppdrag i världen, som tar sig uttryck i insatser för att grunda och stärka församlingar, träna ledare och tjäna i samhället.

3. Baptistisk

Den lokala församlingen är en gemenskap av människor som personligen bekänt sin tro. Vi döper människor till Kristus på grundval av deras egen bekännelse av sin tro. Alla troende har samma ställning i Kristus och är kallade till att på olika sätt vara hans vittnen och tjänare.

4. Karismatisk

Alla troende uppmanas att låta sig uppfyllas av Guds Ande och att ta emot och tjäna med de andliga gåvor (charisma) som Anden ger. Vi ska representera Guds rike i ord, handling, kärlek och kraft. Det finns en variation av karismatiska uttryck inom varje enskild församling och mellan olika församlingar.

Veta mera?

Se två ekumeniska dokument som beskriver vår teologi på ett bra sätt: Lausannedeklarationen och Manillamanifestet.

Frågor?

Kontakta våra medarbetare eller anmäl dig till Församlingsintroduktionen, en kurs om vår teologi, vision och värderingar.